facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

KONKURSY DLA UCZNIÓW

SZKOLNY KONKURS  CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa na przestrzeni dwóch miesięcy – maja i czerwca.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRADZANA BĘDZIE

4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI

PRZRZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM

DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze,

szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)

Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)

Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt)

(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)

Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

ŚWIETLICA SZKOLNA

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie plastyczno – literackim pt.

,,Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili ... – Konstytucja 3 Maja 1791 rok’’

 

Celem konkursu jest edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży, promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, pielęgnowanie polskości oraz  tradycji narodowych, a także  budowanie poczucia wspólnoty narodowej i popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0 - III oraz klasy IV- VIII.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna np. rysunek, obraz malowany, collage, grafika, rzeźba.

Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało - czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane!).

Format prac – od A4 do A2.

Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do Święta Konstytucji 3 Maja.

Termin i miejsce składania prac

Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej należy przesłać na adres: marylka7103@wp.pl do 28 kwietnia  2021 roku. W dolnym rogu pracy należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani elektronicznie lub telefonicznie. Prace wszystkich uczestników zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizatorzy - nauczyciele świetlicy

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik wielkanocny’’

Świetlica szkolna i  Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie do 26 marca 2021r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle

Zapraszamy do udziału!

 

Organizatorzy

Świetlica szkolna i  Koło PCK

Drodzy Uczniowie zakończył się I etap konkursu "Pozytywnie zakręceni", który jest akcją charytatywną Gminy Skołyszyn i Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizowanym w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami.  Celem konkursu jest pozyskanie, ze zbiorki nakrętek, funduszy dla Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 

W I etapie trwającym od 30 grudnia 2002 r. do 26 lutego 2021r. zebrano 220,9 kg:

I miejsce Aleksandra Mitrut kl. III - 68 30 kg

II miejsce Zuzanna Rak kl. III - 19, 30 kg

III miejsce Oliwier Piątek kl. V - 17,80 kg

Kolejny II etap rozpoczyna się 1.03.2021 - 31.03.2021

Kolejny III etap rozpoczyna się 1.04.2021 - 30.04.2021

Nagrodzona zostanie szkoła, która zbierze największą ilość nakrętek oraz trzech uczniów, którzy w całym konkursie zbiorą najwięcej nakrętek. Szczegóły Konkursu na stronie:  

Regulamin Konkursu.

Zaproszenie do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”

„Jak trudno ustalić imiona

wszystkich tych co zginęli

w walce z władzą nieludzką”.

Zbigniew Herbert

Zapraszamy uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych z Podkarpacia do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Prace (oceniane odrębnie w dwu kategoriach dla poezji i prozy) należy przesłać w wersji papierowej na adres szkoły do dnia 19 lutego 2021 roku oraz na adres e-mail: kuniepodleglej@interia.pl. Informacja o wynikach zostanie opublikowana 1 marca 2021 roku (poniedziałek) na stronie internetowej zspposada.pl w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz okazjonalne podziękowania dla opiekunów zostaną przesłane pocztą na adres szkół, gdyż nie przewiduje się organizowania uroczystości ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce. Regulamin znajduje się TUTAJ. Czekamy na ciekawe teksty! Naprawdę warto!

Konkurs swym patronatem objęła m.in. Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Oznacza to, że laureat ma prawo ubiegać się o wpisanie swego osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły, co skutkować będzie przyznaniem punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej. W tym roku zachęcamy do przypominania sylwetek siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepki, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela, zamordowanych 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. W 2021 roku obchodzić będziemy 70. rocznicę ich śmierci z rąk komunistycznych oprawców.

Organizatorzy konkursu

Anna Bałuka, Waldemar Kilar, Jolanta Pietruszka

 

 

XIX POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ SKOŁYSZYN 2021

R E G U L A M I N

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 

CEL KONKURSU

- doskonalenie umiejętności plastycznych  i wyrobienie wyobraźni artystycznej,

- wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną,

- stworzenie uczniom  możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych

  dokonań.

 

UCZESTNICTWO W  KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu powiatu jasielskiego.

2. Prace należy przesłać do  15.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego),  na adres :  

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,

38-242 Skołyszyn 283   

3Placówki kulturalno-oświatowe przystępujące do konkursu są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie i akceptacja postanowień regulaminu, która jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. Każdy uczestnik przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 2  do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).

4. Każda placówka kulturalno-oświatowa może zgłosić dowolną liczbę prac.

5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

                                             

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie w  dowolnym programie graficznym.

2. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego  na papierze formatu Ai dodatkowo w  formie elektronicznej - płyta  z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby  może być on  skompresowany w znanych  formatach np. rar, zip.

3. Każda praca powinna zawierać (na odwrocie) dokładne dane o autorze: imię, nazwisko, adres szkoły, wiek, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz informację w jakim programie została wykonana praca.

4. Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).

 

TEMATYKA  PRAC

Temat tegorocznej edycji konkursu: ”Moje ulubione zwierzę”.

 

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Komisja może przyznać nagrodę specjalną dla jednego uczestnika.

 

OCENA PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- walory plastyczne pracy (kompozycja, przestrzeń, barwa),

- zgodność z tematem,

- twórcze podejście do zadania plastycznego (pomysłowość, oryginalność),

- samodzielność,

- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,

- estetyka wykonania.

Prace ocenione będą w dwóch  kategoriach  wiekowych:

- klasy od IV – VI

- klasy od VII – VIII

 

WYKORZYSTANIE PRAC PLASTYCZNYCH ZGŁOSZONYCH NA KONKURS

1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w zakresie następujących pól eksploatacji:

- wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,

- w telewizjach lokalnych i regionalnych,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,

- wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej organizatora, portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim.

- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,

- wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, jak również, że praca nie brała udziału w innych konkursach. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autora pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skolyszyn.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz :

a) możliwości wzięcia udziału w  POWIATOWYM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ,

b) odebrania nagrody,

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiCz (www.gokicz.skolyszyn.pl), na fanpage  GOKiCz (facebook) oraz w lokalnych mediach.

2. O  wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Wystawa prac konkursowych - sala wystawowa GOKiCz w Skołyszynie w dniach od 22.03 – 23.04.2021 r.

4. Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl.

 

Serdecznie zapraszamy
do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

 

SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Z czym kojarzą się Święta Bożego Narodzenia? Ze świątecznym drzewkiem, bombką, szopką, aniołkiem, a może Świętym Mikołajem i reniferem? Pozostawiamy uczestnikom całkowitą dowolność! Prace mogą być wykonane według wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych. 

Temat konkursu:

Symbole Świąt Bożego Narodzenia - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszej szkole.

Organizatorzy konkursu:

Dorota Kosiba

Joanna Chentosz

 

Cele konkursu:

- Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia
- Kultywowanie tradycji tworzenia ozdób świątecznych z pokolenia na  pokolenie
- Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy
- Doskonalenie umiejętności twórczych
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci
- Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy
- Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa
 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.

Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:

Ogólne wrażenie artystyczne. Oryginalność pomysłu. Dobór i wykorzystanie materiałów.  Wkład pracy.  Estetyka pracy. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:

Zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy odpowiadającej regulaminowi należy przesłać organizatorom przez e-dziennik lub platformę Microsoft Teams do 18.12.2020 r. Prace można także dostarczyć do szkoły.

Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę, nigdzie dotychczas nie prezentowaną i nie nagradzaną w innym konkursie.

Technika wykonania:

Prace należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, sposób wykonania i rozmiar prac są dowolne.

 

Szkolny Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych zapraszają na obchody Dnia Języków Obcych w naszej szkole, które odbędą się 7 października. Będzie to zbiór kilku przedsięwzięć i zadań związanych z promocją języków obcych dla uczniów wszystkich klas.

Cele konkursu:

• Umożliwienie młodzieży prezentacji swoich umiejętności, talentów i wiedzy.

• Zwiększenie zainteresowania nauczaniem języków obcych.

• Rozwój aktywnych form współpracy młodzieży.

 

Organizacja obchodów Dnia Języków Obcych:

 
1. Tydzień przed dniem obchodów każda klasa wylosuje jeden kraj, który będzie miała za zadanie reprezentować przez cały dzień poprzez:

 • Odpowiedni ubiór/ zachowanie.
 • Dekoracje klasy.

Jury wyłoni i nagrodzi najtrafniej i najpiękniej udekorowaną klasę oraz uczniów.

2. Podczas długiej przerwy wszyscy uczniowie (klasy IV – VIII) mogą wziąć udział w interaktywnym quizie (kody QR będą ukryte na korytarzach szkoły, po sczytaniu kodu uczniowie (pracujemy
w parach) mają za zadanie udzielić odpowiedzi na wyświetlone pytanie.

 • pytania oraz gotowe odpowiedzi należy napisać na kartkach i złożyć do nauczycieli języków obcych.
 • para, która najszybciej i bezbłędnie udzieli odpowiedzi na wszystkie zagadki zostanie nagrodzona


W tym dniu należy zaopatrzyć się w telefony komórkowe :-) z pobraną wcześniej aplikacją do sczytywania kodów QR

W razie wątpliwości lub problemów z pobraniem właściwej aplikacji prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języków obcych

                                                            

Organizatorzy: K. Czerkowicz, J. Bosak, B. Łyszczarz

Realizacja projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 - klasa II gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy II gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym przystępują do realizacji projektu edukacyjnego w czterech grupach. Uczniowie zaakceptowali tematy zaproponowane przez nauczycieli lub sami wybrali przez siebie tematy. Realizacja będzie przebiegać w grupach cztero lub trzyosobowych.

I grupa:

- temat: "Prąd elektryczny uzyskiwany z odnawialnych źródeł energii";

- forma: prezentacja multimedialna, doświadczenia;

- przedmiot: fizyka;

- nauczyciel-opieku grupy: pani mgr Anna Data

- uczniowie: Kacper Chentosz, Piotr Janusz, Mateusz Mosoń, Paweł Szymański.

II grupa:

- temat: "Droga do niepodległości-postacie najwybitniejszych Polaków walczących o niepodległą Polskę";

- forma: prezentacja multimedialna;

- przedmiot: historia;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Elżbieta Kaszowicz;

- uczniowie: Weronika Biernacka, Karolina Materowska, Natalia Wojdyła.

III grupa:

-temat: "Brytyjska Rodzina Królewska-kto jest kim?"

-forma: drzewo genealogiczne, prezentacja multimedialna;

-przedmiot: język angielski;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Barbara Łyszczarz;

-uczniowie: Wiktoria Banach, Róża Kasprzycka, Joanna Kopera.

IV grupa:

- temat: "Jakie tajemnice kryje gleba?";

- forma: prezentacja multimedialna, pokaz doświadczeń;

-przedmiot: chemia;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Magdalena Rogulska;

-uczniowie: Dawid Marek, Adrian Materowski, Norbert Pogorzelski, Kamil Wolak.

Koordynatorem realizacji projektów edukacyjnych jest w roku szkolnym 2017/2018 pani mgr Małgorzata Bielech.

 

 

Realizacja projektów edukacyjnychw roku szkolnym 2016/2017.

Maj jest miesiącem, w którym uczniowie klasy drugiej kończą  pracę nad swoimi projektami edukacyjnymi. Właśnie trwają prezentacje poszczególnych grup. W roku szkolnym 2016/2017 osiemnastu uczniów klasy drugiej gimnazjum pracowało w 5-ciu różnotematycznych zespołach:

I grupa: opiekun - pani mgr Małgorzata Bielech

 1. Izabela Czech
 2. Izabela Marcisz
 3. Izabela Mitoraj
 4. Klaudia nowak
 5. Martyna Piś

swoją prezentację  pt. "Światowa i polska lista UNESCO. Nasze regionalne "UNESCO" przedstawiała w obecności Pani Dyrektor mgr Katarzyny Czerkowicz w dniu 22 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum;

 II grupa: opiekun - pani mgr Maria Kozioł

 1. Weronika Adamik
 2. Weronika Tokarz
 3. Daria Wszołek
 4. Wioleta Wypasek

swoją prezentację pt. "Sylwetki polskich laureatów literackiej nagrody Nobla" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Katarzyny Czerkowicz w dniu 31 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum;

III grupa; opiekun - pani mgr Monika Dąbrowska

 1. Artur Dudek
 2. Karol Furman
 3. Krystian Grzywacz
 4. Wiktor Panek

swoją prezentację pt. "Witaminy i sole mineralne - ich rola w organizmie człowieka" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 26 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum pod opieką pani Jolanty Rzońcy;

IV grupa: opiekun - pani lic. Magdalena Rogulska

 1. Dawid Dziedzic
 2. Adrian Kupczyk
 3. Kacper Okarma

swoją prezentację pt. " Kuchnia - chemiczne laboratorium " przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 23 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy II gimnazjum;

V grupa: opiekun pani mgr Agnieszka Pawlik

 1. Karolina Bienias
 2. Karolina Fuk

swoją prezentację pt. "Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń - śpiewnik szkolny" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 25 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy II gimnazjum;

 

Wszystkie projekty są opracowane w różnorodnej ciekawej formie, a więc są to: prezentacje multimedialne, doświadczenia, wystawy, plansze edukacyjne, barwne postery, śpiewniki i albumy.

Przygotowała: Małgorzata Bielech

ROK SZKOLNY 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2107 klasa II gimnazjum w Zespole Szkół w Bączalu Dolnym przystępuje do realizacji projektów edukacyjnych. Klasa II liczy 18 uczniów, wychowawcą jest pani mgr Maria kozioł. Uczniowie nie zaproponowali przez siebie tematów, tematy projektów ustalili nauczyciele-opiekunowie poszczególnych grup. Uczniowie klasy II podzielili się na pięć grup wybierając następujących opiekunów:

I grupa: opiekun - pani mgr Małgorzata Bielech

 1. Izabela Czech
 2. Izabela Marcisz
 3. Izabela Mitoraj
 4. Klaudia nowak
 5. Martyna Piś

Temat: Światowa i polska lista UNESCO. Nasze regionalne "UNESCO" - prezentacja multimedialna, album i poster.

II grupa: opiekun - pani mgr Maria Kozioł

 1. Weronika Adamik
 2. Weronika Tokarz
 3. Daria Wszołek
 4. Wioleta Wypasek

Temat: Sylwetki polskich laureatów literackiej nagrody Nobla - prezentacja multimedialna.

III grupa; opiekun - pani  mgr Monika Dąbrowska

 1. Artur Dudek
 2. Karol Furman
 3. Krystian Grzywacz
 4. Wiktor Panek

Temat: Witaminy i sole mineralne - ich rola w organizmie człowieka - plansza edukacyjna, wystawa produktów żywnościowych i doświadczenia.

 IV grupa: opiekun - pani lic. Magdalena Rogulska

 1. Dawid Dziedzic
 2. Adrian Kupczyk
 3. Kacper Okarma

Temat: Kuchnia - chemiczne laboratorium - prezentacja multimedialna, pokaz chemiczny (doświadczenia).

V grupa: opiekun pani mgr Agnieszka Pawlik

 1. Karolina Bienias
 2. Karolina Fuk

Temat: "Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń"- opracowanie śpiewnika szkolnego (pieśni i piosenki religijne i patriotyczne).

 

Przygotowała: koordynator realizacji projektów edukacyjnych Małgorzata Bielech.

 

 

Rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015

Od 1 września 2013 r. w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

W ramach projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY GIMNAZJUM W BĄCZALU DOLNYM” prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz organizowane wycieczki edukacyjne.

 1. Blok matematyczny:

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia te są skierowane do uczniów, którzy uzyskali  niskie wyniki na teście diagnozującym wiadomości i umiejętności matematyczne na etapie szkoły podstawowej. Prowadzone są również z myślą o uczniach, którzy wykazują trudności w opanowywaniu materiału, dla których matematyka jest nauką trudną i wiąże się z pokonywaniem ogromnego wysiłku i stresu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mają problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań, potrzebują więcej czasu na zrozumienie i utrwalenie danego problemu. Realizacja założeń jest efektywniejsza na tego typu zajęciach niż na tradycyjnej lekcji, gdyż skupia wyłącznie  uczniów, którzy mają problemy w nauce matematyki. Zajęcia wyrównawcze opierają się głównie na pracy indywidualnej z uczniem i bezpośrednim kontakcie z nim. Pozwolą usystematyzować wiedzę matematyczną,  kształcić umiejętności, uzupełnić braki z przedmiotu, a przede uwierzyć w swoje możliwości. Biorący udział w projekcie uczniowie oraz nauczyciele zostali wyposażeni w atrakcyjne zestawy różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Prowadząca: mgr Maria Dziedzic i mgr Anna Data

 

 1. Blok zajęć techniczno – przyrodniczych:

Zajęcia przyrodniczo – interdyscyplinarne Młodzi Odkrywcy

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej i propagowanie podstawy proekologicznych. W zajęciach uczestniczy młodzież klas I -III gimnazjum w dwóch grupach po 10 osób.

Prowadząca: mgr Małgorzata Bielech.

 1. Blok humanistyczny

Zajęcia rozwojowe z języka polskiego przeznaczone są dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, pragnących rozwijać uzdolnienia literackie i redakcyjne, a także brać czynny udział w życiu szkoły. Na zajęcia, w wymiarze jednej godziny tygodniowo (piątek 1345-1430), uczęszcza osiem osób. Są to uczniowie z klas II i III.

Prowadząca: mgr Maria Kozioł

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Celem zajęć jest wyrównywanie braków z zakresu treści literackich i gramatycznych oraz utrwalania na bieżąco zdobywanej wiedzy. Program zajęć skupia się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminu gimnazjalnego, czyli: umiejętności czytania ze zrozumieniem i odbioru tekstów kultury oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Prowadząca: mgr Maria Kozioł

 1. Doradztwo psychologa

Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce, przeciwdziałanie uzależnieniom, realizacja programów profilaktycznych, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dyżur pedagogiczny co 2 tygodnie: zajęcia indywidualne i grupowe (zajęcia profilaktyczne w klasie I gimnazjum), dostosowane do wieku i potrzeb uczniów.

Zakres: pomoc w rozwiązywaniu problemów w nauce, radzeniu sobie z konfliktami, agresją, brakiem akceptacji rówieśników i rodziny.

Cel: wzrost zdolności uczniów do adaptacji w środowisku szkolnym i poza nim.

Prowadząca: pedagog szkolny Joanna Chentosz

 

PROJEKT „DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI”

Od 15 września 2014r. ruszył w naszej szkole projekt edukacyjny pt.: ,,Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci”. W projekcie tym biorą udział uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej.

W ramach projektu odbywają się:

 • Zajęcia z logopediiprowadzone dla 19 uczniów klas I – III w 5 grupach. Na każdą grupę przypada 20 godzin zajęć. Zajęcia oparte są o pracę indywidualną z wykorzystaniem zakupionych środków dydaktycznych.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – prowadzone dla 26 uczniów klas I – III w 4 grupach. Dla każdej
  z grup przewidziane jest 20 godzin zajęć ogólnorozwojowych i korygujących wady postawy.
 • Zajęcia z robotyki – prowadzone dla uczniów klas III – VI. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów
  w czterech 10-osobowych zespołach. Młodzi inżynierowie nauczą się budować roboty, poznają zasady działania czujników światła, dotyku czy ultradźwięków. Do budowy robotów uczniowie będą wykorzystywać najnowocześniejsze LEGO Mindstormus NXT.