facebook
Serdecznie zapraszamy do udziału oraz kibicowania w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

RODO

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Rejtana, Bączal Dolny 101, 38-242 Skołyszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony www.zspbaczal.com.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym
38-242 Skołyszyn
Bączal Dolny 101
tel.: 134493032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-13.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16.

   

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus).
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus).
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero).
Przełączanie między zakładkami klawisz Tab.
Przewijanie strony w górę klawisz PgUp.
Przewijanie strony w dół klawisz PgDn.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych,
 • część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki,
 • większość zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu.

 Wyłączenia:

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-16.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Anna Data, e-mail annadata@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 93032, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

2. Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej stronie.

3. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

4. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

2. Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne wejście ze schodami oraz drugie wejście od strony parkingu z wjazdem dla wózków inwalidzkich.

3. W placówce można skorzystać z sali gimnastycznej, sali korekcyjnej, łazienki przystosowanej dla wózków inwalidzkich.

4. Na terenie placówki nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

6. W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

7. Budynek nie posiada windy i schodołazu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.