facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ŚWIETLICA

Zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

                 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac  domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
  • wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki i zabawy,
  • organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,
  • współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:                

1. Zajęcia plastyczne.

2. Zajęcia techniczne.

3. Zajęcia umuzykalniające.

4. Przysposobienie czytelnicze.

5. Gry i zabawy świetlicowe.

6. Zajęcia z wykorzystaniem komputera.

7. Zajęcia hobbystyczne.

8. Projekcja filmów edukacyjnych.

9. Zajęcia sportowe.