facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ŚWIETLICA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA REJTANA W BĄCZALU DOLNYM

ROK SZKOLNY 2023/2024

§ 1

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły

Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym.

2. Do głównych zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,

- tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocyw nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć świetlicowych,

- kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.

3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

- możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,

- umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach oraz zabawach dydaktycznych i ruchowych,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupach, integracji zespołowej,

- zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów,

- pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

- prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,

- współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły,

- rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji.

4. Świetlica szkolna może organizować konkursy, turnieje, imprezy kulturalno-rozrywkowe, spektakle i inne.

6. Zadania wychowawcy świetlicy:

- zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,

- współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem.

- współpraca z rodzicami uczniów,

- realizacja zadań ujętych w planie pracy świetlicy,

- organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych.

§ 2

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie:

- dojeżdżający do szkoły,

- dzieci rodziców, którzy obydwoje pracującą zawodowo,

2. Świetlica czynna jest od września do zakończenia roku szkolnego z wyjątkiem przerw w nauce określonych w kalendarzu szkolnym na dany rok. W dni wolne od zajęć dydaktycznych jest czynna wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.

3. Świetlica zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych na początku roku przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami uczniów.

4. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

§ 3

1. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

2. Uczniowie nie dojeżdżający przyjmowani są do świetlicy w oparciu o wniosek rodziców/opiekunów prawnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje wychowawca świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do;

- uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

- przestrzegania regulaminu świetlicy,

- wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,

- aktywności podczas zajęć,

- kulturalnego zachowania w świetlicy,

- kulturalnego zachowania wobec wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,

- każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nie oddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy,

- zwalniania się z zajęć świetlicowych tylko po okazaniu pisemnej prośby od rodzica/ opiekuna prawnego,

- dbanie o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach,

§ 4

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który opracowuje wychowawca świetlicy, a zatwierdza dyrektor szkoły.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym i koncepcją szkoły.

3. Tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły.

§ 5

1. W ramach zajęć świetlicowych mogą odbywać się:

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia techniczne,

- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne,

- zajęcia umuzykalniające,

- przysposobienie czytelnicze,

- gry i zabawy świetlicowe,

- zajęcia z wykorzystaniem komputera,

- zajęcia hobbystyczne.

- projekcja filmów edukacyjnych,

- zajęcia sportowe.

2. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach świetlicowych nie może przekraczać 25 osób.

§ 6

1.Rodzice są zobowiązani pisemnie poinformować wychowawcę świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego, sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub odbioru dziecka przez inne niż wskazane osoby).

2. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją

obecność u wychowawcy.

3. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.

4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 14.00 wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawcy świetlicy. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, wychowawca może pozostawić dziecko pod opieką pań sprzątających salę świetlicy lub poinformować najbliższy komisariat policji.

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni co najmniej trzy razy zaniedbali obowiązek odebrania dziecka ze świetlicy, wychowawca świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej. 

6. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu.

§ 7

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

- regulamin świetlicy,

- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

- dziennik zajęć,

- karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,

- sprawozdanie z działalności świetlicy.

§ 8

1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostają obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

3. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy.

 

 

Zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

                 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac  domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
  • wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki i zabawy,
  • organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,
  • współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:                

1. Zajęcia plastyczne.

2. Zajęcia techniczne.

3. Zajęcia umuzykalniające.

4. Przysposobienie czytelnicze.

5. Gry i zabawy świetlicowe.

6. Zajęcia z wykorzystaniem komputera.

7. Zajęcia hobbystyczne.

8. Projekcja filmów edukacyjnych.

9. Zajęcia sportowe.