facebook
Informacja dla uczniów i rodziców dotycząc konsultacji w szkole w zakładce dla rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ZDALNE NAUCZANIE

Informacja dotycząca zdalnego nauczania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 1. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się w formie:
 • ustnej (połączenie online z nauczycielem, aktywne uczestnictwo uczniów
  w zajęciach),
 • pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki, testy, zadania dodatkowe pisane w sposób
  i czasie ustalonym przez nauczyciela),
 • praktycznej (karty pracy, prace plastyczne i techniczne, wykonanie pomocy dydaktycznych, praca badawcza np. przeprowadzenie doświadczeń i inne zadania zlecone przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.

 

 1. Po zakończonym dziale programowym może być przeprowadzany sprawdzian/test zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją powtórzeniową.  
 2. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie i formie uzgodnionym
  z nauczycielem przedmiotu.
 3. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).
 4. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub brakiem uczestnictwa w lekcjach online.
 5. Ocena, jaką otrzymał uczeń w toku nauki zdalnej, na prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna powinna być uzupełniona komentarzem słownym, motywującym ucznia do lepszej pracy.
 6. W przypadku złego samopoczucia lub niedyspozycji dziecka, rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcę o jego nieobecności (poprzez e-dziennik lub telefonicznie).
 7. W pozostałych przypadkach dotyczących oceniania pozostają w mocy uregulowania zawarte w Statucie Szkoły.

Zachowanie

Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę:

 1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
 2. terminowe przesyłanie zadanych prac,
 3. samodzielną i systematyczną pracę,
 4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych,
 5. zdalną pomoc kolegom w nauce,
 6. przestrzeganie regulaminów i zarządzeń związanych z obecną sytuacją
  (w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Program pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

„Siemaszkowa” online dla szkół

„Teatr w domu” – czyli udostępnienie linków do zapisów filmowych spektakli: „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów”, „Dzieci Hioba. Wiek XX”, „Beksiński. Obraz bez tytułu”, „Trzy siostry”.

Program zostanie sfinansowana przez samorząd województwa oraz Teatr.

Karta pracy -zajęcia rewalidacyjne.

Karty pracy z języka nagielskiego - przedszkole.

Karty pracy z języka polskiego-p. Agnieszka Dąbrowska.

Karty pracy z języka polskiego-p. Agnieszka Dąbrowska.

Materiały z historii.

Materiały z języka polskiego - kl. VI i kl. VII.

Test z historii.

Test z fizyki kl. VIII.

Materiały z języka angielskiego - lekcja online.
 

Testy z języka polskiego- kl. V, kl. VIII.

Poniżej karty pracy z języka polskiego kl. IV.

Test powtórzeniowy z działu "Graniastosłupy i ostrosłupy". Rozwiązania i odpowiedzi zapisz z zeszycie.